DISKORS MILL- PRESIDENT TAL-ALPS GHAL REUNION FL’ 24TH SEPTEMBER 2022

IF YOU MISSED THE ALPS 28TH ANNIVERSARY REUNION ON 24TH SEPTEMBER 2022

ALPS WOULD STILL APPRECIATE ANY CONTRIBUTION THAT YOU MAY OFFER.

THIS CAN BE MADE :

EITHER

1. BY  REVOLUT SYSTEM through ALPS Council member (stating your membership number)  Carlo Farrugia – mobile to mobile +356 9945 3434,

Email: carlo@carlofarrugia.com. Skype: carlo.farrugia1

OR

2. Via E-banking, details of our Bank of Valletta account as follows:

ALPS account number 40017112381/IBAN MT96VALL22013000000040017112381

OR

3. By Cheque made payable to ALPS; but cannot be less that the bank’s permitted amount €21.

THANKS FOR YOUR GENEROSITY TOWARDS THE ASSOCIATION OF LYCEUM PAST STUDENTS.

Gheziez…Mons. Law Gatt…Rev Dr. Nicholas Doublet, membri… w’hbieb ….tal-ALPS,

Erganja ‘ llum iltqajna flimkien . Wara assenza ta’ tliet snin mill-ahhar reunion fl-2019,

u wara li ahna lkoll ghaddejna zmien t’ izolament u separazzjoni minn xulxin, illum…..

ninsabu ghawnhekk flimkien ghal dan ir-REUNION fl’2022.

Qed nibdew naraw  tghanniq bejn il-hbieb kif ukoll dahq u tbissim ta’ ferh.

Qed niftakru fiz-zmien li ‘ntlilef minn hajjitna bil-lock-down u… qed ukoll nuru dispjacir

ghal dawk shabna li hallew din-dinja waqt li konna ninsabu izolati minn ma xulxin.

Illum, qieghdin hawn nifirhu flimkien wara celebrazzjoni mill-isbah fil-knisja tal-Gizwiti

kif ukoll omelija tant addattata mir-Rev Dr. Nicholas Doublet, li ghogbu jilqa l-istedina

tal-ALPS, sabiex flimkien ma Mons. Law Gatt, , gentilment ikkoncelebraw ghalina……

quddiesa ta’ ringrazzjament. B’hekk, stajna nhossuna li rgajna bil-mod il-mod qed nersqu

lejn dinja reali. Nispera li nibqaw ghaddejjin f’din l-atmosfera ta’ hbiberija. Sa minn meta

konna l-LICEO, ( ghawn forsi xi whud minnkhom li jiftakru sewwa dan il-post fejn ninsabu 

‘llum u li qattaw xi snin fil-klassijiet ta dan il-LYCEUM gewwa l-Belt Valletta)  il-hbiberija ta

bejnietna ex-studenti tal-Liceo….. ma naqset qatt….anzi kompliet tissahhah grazzi ghat-teachers

dedikati li kienu jghallmuna u li stinkaw sabiex inisslu gewwa fina principji sinciera u li bqajna

ngorru maghna sal-gurnata tal-lum.

.

Issa, wara li bosta minna ‘rcevejna t-tilqim necessarju kontra l-Covid-19 u, sahansitra bdejna

nwarrbu l-maskra minn ma wiccna, qed nergaw naraw l-ucuh ta’ xulxin bi tbissima u bil-ferh li

jixghel specjalment f’din l-okkazzjoni tal-lejla……….

Ghaddew sewwa sew , 28 sena mit-twaqqif tal-ASSOCIATION OF LYCEUM PAST STUDENTS,

Zmienijiet tant sbieh li gabuna flimkien minn kull rokna ta’ Malta w’Ghawdex, sabiex infakkru..

w’niftakru u naqsmu bejnietna memorji mill-passat tal-hajja taghna.

Ghawn mhin forsi jghidli minn fostkhom, jien tlift persuna ghaziza hafna waqt il-pandemija. Ghawn

mhin ghalkemm ma jinstabx ghawn maghna minhabba ragunijiet ta’ sahha, ma setax jattendi izda xorta

wahda qieghed jigi mfakkar waqt din-serata sabiha.    Ahna tal-ALPS ma ninsew lill-hadd……Noffru talb

ghal dawk li hallewna kif ukoll  ghal dawk li bhalissa jinsabu morda, jew l- isptar, jew inkella  go xi home…….

Il-fatt li qieghed nara gemgha tant numeruza quddiemi, timlieni b’kuragg kbir, ghax nifhem li-GHAQDA

EX-STUDENTI LICEO, qieghda ‘sservi ta’ kenn kbir u ta’ spalla ghalikhom ilkoll li bqajtu thobbu l-LICEO.

Flimkien man-nisa w’hbieb taghkhom, gejtu taghtuna appogg u turu solidarjeta mhux biss mal-ALPS, izda

wkoll bejnietkhom u ma dawk anqas ixxurtjati…………. li forsi xtaqu jkunu ghawn maghna izda ma setawx.

Hbieb tieghi, L-Association li inthom tant thobbu, ‘llum ticcelebra ‘t’28 sena mit-twaqqif taghha. Bejn

l-1994 u l-2002, il-mahbub fundatur President taghna Dr. Guido Saliba, b’ghaqal kbir u diterminazzjoni,

mexxa l-ALPS. Wara mewtu, jiena komplejt bit-tmexxija, w’nispera li kienet, u ghada, ta’ sodisfazzjon ghalikhom.

Issa, hbieb tieghi wara dawn is-snin kollha bhala President, inhoss il-htiega li nahsbu ghal -gejjieni, sabiex warajna

……….jkun hemm idejn sodi ‘mhejjija biex jiehdu t-tmun u jkomplu bit-tmexxija tal-ALPS.

Jien, flimkien ma shabi kollha fil-kunsill amministrattiv attwali, qieghdin nikbru w’ghalhekk, ikun sewwa w-xieraq

li nibdew nghaddu t-tmexxija tal-ALPS, f-idejn nies ta’ eta’ izghar, b-aktar energija, b’aktar skop li jhajru membri

godda jinghaqdu fl-ASSOCIATION OF LYCEUM PAST STUDENTS.

Jiena il-President, flimkien mas-Segretarju Generali Alex Borg, it-Tezorier David Abela u l-membru l-ohra fil-kunsill

Amministrattiv, inwieghdukhom li se nibqaw hemm biex inrawwmu w’nghinu il- membri ta’ kunsill gdid. Inhajjarkhom

minn issa, li  tibdew tahsbu, sabiex tivvutaw ghalihom meta jasal l-Annual General Meeting tal-ALPS, li normalment 

isir fi Frar ta’ kull sena. Jekk Alla jrid, nibghatulkhom kull taghrif mehtieg aktar il-quddiem.

Minhabba l-pandemija f’dawn l-ahhar sentejn………L’ALPS ma kelliex ic-cans li torganizza l-ebda FUND RAISING……

Pero….  mil-mizati li inthom stess thallsu ta’ kull sena ( ghawn nixtieq infakkar il-dawk li ghad iridu jibghatu xi hlasijiet

sabiex ma jinsewx jibghatuhom lit-Tezorier David Abela..) illum….. ridna norganizzaw dan ir-REUNION b’ringrazzjament

lilkhom ilkoll tas-solidarjeta li dejjem turu mal-ALPS……. Tkun verament apprezzata kull donation li tistaw taghtuna ‘llum.

meta shabi Alex u David ser jersqu lejkhom….sabiex jaccettaw dak li jghogobkhom taghtu lill-ALPS. Irridu jekk jista jkun….

nifdu xi ftit mill-ispejjes ta din is-serata tal-lum….Jiena ninsab fiducjus li inthom lkoll tkomplu turu ko-operazzjoni  mal-ALPS.

U issa membri w’hbieb tal-ALPS, irrid nixtieqilkhom lejla sabiha u memorabbli. Hudu pjacir u ifirhu maghna u ma xulxin.

Nawgura, li din ir-REUNION li tfakkar it-28 sena mit-twaqqif tal-ALPS, se  thalli memorji sbieh fikhom.

Shabna fil-kunsill, Milo Vassallo mill- Canada kif ukoll Oreste Aquilina mill-Awstralja  jinghaqdu mieghi u naghtukhom l-isbah

xewqat ghal sahha ………w’paci……………. lilkhom u lill familjari taghkhom kollha.

Grazzi hafna

George Stagno Navarra

You may also like...